หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไผ่
Child Development Centers
ศาสนสถานในตำบลบางไผ่
ศูนย์รวมใจของประชาชนในตำบล
ผลิตภัณฑ์ในตำบลบางไผ่
สินค้าคุณภาพดีจากฝีมือชาวบ้าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่
ส่งเสริมสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางไผ่
Child Development Centers
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
  อบต.บางไผ่ จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบล
ให้มีความก้าวหน้าต่อไป

 
 
 
 
พจ0023.3-ว2123 1-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 27 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2123 2-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 27 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2123 3-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 27 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2123 4-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 27 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2122 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาของเอกชนผู้จำหน่ายเตาเผาขยะซึ่งกล่าวอ้างว่า เตาเผาขยะได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ [ 27 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.4/ว2119 การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและเทศบัญญัติโดยประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าขื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2118 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2117 ขอความร่วมมือประสานการสำรวจข้อมูลการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น [ 27 พ.ค. 2563 ]     
พจ 0023.5/ว 2099 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิค – 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.5/ ว 534 บัญชีนวัตกรรม ฉบับบเพิ่มเติม เดือนเมษษยน 2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.5/ว 531 หารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [ 26 พ.ค. 2563 ]     
พจ 0023.5/ว 2101 ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิค – 19 [ 26 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว2096 ขอความร่วมมือในการรับฟังความคิดเห็น  [ 26 พ.ค. 2563 ]     
พจ 0023.5/ว535 แจ้งการใช้โปรแกรม CUCEM-K version 3.0 [ 25 พ.ค. 2563 ]     
พจ0023.4/ว330 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ด้วยดัชนีความเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2562 [ 25 พ.ค. 2563 ]     
พจ 0023.5/ว2008 2-แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]   
พจ 0023.5/ว2008 2- แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]   
พจ0023.3-ว2077 1-ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1  [ 22 พ.ค. 2563 ]   
พจ0023.3-ว2077 2-ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1  [ 22 พ.ค. 2563 ]   
พจ0023.3-ว2077 3-ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1  [ 22 พ.ค. 2563 ]   

 
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 27 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเวียนผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายชื่อใหม่]  [ 25 พ.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อ ของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง  [ 25 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด  [ 25 พ.ค. 2563 ]
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด  [ 22 พ.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 21 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเรื่องโปรแกรม Cucem-K verssion 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างค่า (K)  [ 21 พ.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2563 ]
ยกเลิกการจัดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด  [ 20 พ.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  [ 20 พ.ค. 2563 ]

   
 
 
     
 
 
 
 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (5 มี.ค. 2563)    อ่าน 307  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (24 ก.ค. 2562)    อ่าน 1191  ตอบ 1  
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (21 ก.ย. 2561)    อ่าน 876  ตอบ 0  
 
 

บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (สวนชะอม)  

วัดเวฬุวาศรีประสิทธิ์  
 
 

 
อบต.ท้ายน้ำ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพ [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่ [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 ราย [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์กระจกรถบรรทุก [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทม.พิจิตร ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร เรือง ขอเช่าทีดินราชพัสดุ [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 19 
ทต.วังกรด ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ COVID 19 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์บรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหลวง เรื่่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองคะเชนทร์ สำนักปลัด กองช่างร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรออกสำรวจพื้นที่ดำเนินโครงก [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้ายน้ำ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดพิจิตร ได้นำนมผงมามอบให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ตำบลท้า [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง ลดปริมาณขยะด้วยหลัก 3R [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม สมั [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.กำแพงดิน กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและคนพิการ [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.กำแพงดิน กิจกรรมช่วยผู้ประสบอัคีภัยบ้านไฟไหม้ หมู่ที่ 9 ปี2562 [ 28 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 

 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางไผ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
 


 
 


 


 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-379-6004
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10